• La Botonera és una publicació periòdica editada per l'associació La Diatònica i dedicada a la difusió del món que envolta l'acordió diatònic.

Pautes per als autors

1.     La llengua d'ús de la revista és el català.

2.     Els treballs han de ser originals. Han de complir uns mínims paràmetres de correcció lingüística, expositiva, coherència, etc. S'enviaran en format WORD o OPENOFFICE, amb lletra Times New Roman de 12 punts, interlínia d'1.15, notes al peu de pàgina al mateix full (no a final de document), justificat i amb els marges a 2.5-3 cm. Les taules (Times NR, 9 punts) i les imatges (preferiblement en TIFF, PNG, JPEG) aniran en un document a banda, tot indicant la part del text on s'han de situar i el text de les llegendes. Si hi ha més d'una taula o imatge han d'anar numerades.

3.     Les extensions de les contribucions de cada secció són orientatives, no obstant això, s'han de respectar en la mesura del possible.

4.     Els articles monogràfics, principalment, han d'estar subdividits en apartats numerats per facilitar la comprensió del text.

5.     La bibliografia pot estar en qualsevol format científic (normes APA, Chicago 16, ...) sempre i quan siga coherent i uniforme. Si necessiteu informació al respecte, podeu demanar al consell de redacció pautes concretes.

6.     Les citacions, fins a dues ratlles i mitja, aniran incloses dins del text i amb cometes baixes («...»). Quan siguen més extenses aniran en paràgraf a banda, sense cometes, amb el mateix tipus de lletra que el text però amb un tamany de 10 punts. Les elisions es marquen amb tres punts entre claudàtors [...].

7.     Les notes a peu de pàgina no seran llargues ni nombroses i serviran per fer esclariments puntuals al text.

8.     S'han d'evitar les premaquetacions, ja que dificulten el treball posterior de maquetació.

9.     El consell de redacció de La Botonera i els membres de l'associació La Diatònica no comparteixen necessàriament les opinions expressades en els articles publicats.

10.  Finalment, el consell de redacció es reserva el dret de publicar els treballs rebuts.

Seccions de la revista

EDITORIAL: Serà escrita per membres del consell redactor de la revista i realitzarà una breu reflexió sobre el contingut del número publicat.

MONOGRÀFIC: Contribució centrada en un aspecte concret de l'acordió diatònic sota un format científic i amb una extensió d'entre 5 i 15 pàgines (imatges, partitures, bibliografia i notes a peu de pàgines incloses).

MISCEL·LÀNIA: Articles diversos referits a l'acordió diatònic, els instruments tradicionals i, en definitiva, qualsevol tema relacionat amb la música i la cultura tradicional i popular. El format pot ser científic, periodístic o descriptiu, amb una extensió màxima de 5 pàgines.

EL REPORTATGE: Breu escrit en forma de crònica, d'entre 1 i 3 pàgines, referit a un esdeveniment d'actualitat, un festival, una trobada, un concert, un viatge, etc.

BIS A BIS: Transcripció i/o document sonor d'una entrevista de persones relaciones amb l'acordió diatònic o la música tradicional i popular. Tindrà una extensió màxima de 4 pàgines.

MATERIALS DIDÀCTICS: Recull de recursos pedagògics en forma de partitures, vídeos, consells escrits, etc.

OPERACIÓ FRANKENSTEIN: Col·lecció de partitures originals amb comentaris de l'autor en format de composició o estudi per treballar un aspecte tècnic concret de l'acordió diatònic. Amb la suficient antelació (d'un número per l'altre) es proposarà la temàtica de treball. Per exemple, fer una composició que ajude a treballar el do#, els compassos d'amalgama, la masurca o les escales modals, entre d'altres.

DIATÒNIC SENSE FRONTERES: L'acordió diatònic ens ajuda a conèixer altres realitats socials, geogràfiques, ... En aquesta secció podeu enviar les vostres experiències personals al respecte.

ACORDIÓ I BALL: Contribucions escrites o audiovisuals que relacionen l'acordió i el ball.

BRICODIATO: Consells sobre el bricolatge de l'acordió i aspectes organològics diversos.

EDUCACIÓ PSICOFÍSICA: Secció referida a la consciència corporal de l'acordionista i la seua relació amb l'entorn.

RESSENYES: Breus escrits (màxim 1 pàgina) sobre les novetats editorials, discogràfiques, webs, ...

LA FOTO: Cada número tindrà un espai dedicat a la fotografia diatònica. Podeu contribuir amb fotos antigues, actuals, artístiques, etc. S'ha d'indicar l'autoria (si és coneguda), la procedència (especialment si és d'una publicació) i una breu explicació, si s'escau.

DIVERSUS: Secció heterogènia on hi ha cabuda per l'entreteniment, l'humor i les contribucions més diverses.